හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2023-05-04

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2023-05-04

This video was uploaded for news reporting purposes…

Subscribe now : https://goo.gl/XQSvGv
Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal.
Website: https://www.hirunews.lk
Follow Us On
Like us on Facebook: https://www.fb.com/hirunews
Follow us via Twitter: https://twitter.com/hirunews
Follow us via Instagram – https://www.instagram.com/hirunews/

#HiruNews #HiruNews0655PM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital #SriLankaNews

Leave a Reply