ගෙදරදීම බැංකු ගිණුමක් හදාගන්නේ මෙහෙමෙයි.

NEOS App (Google): https://bit.ly/neosapp
NEOS App (Apple): https://bit.ly/neosApp
Neos online portal: https://www.neosonline.ndbbank.com

..
Social Media තුල තමන් සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද මුළ සිට සරලව දැන්ගමු
මෙන්න ලින්ක් එක ➡️ http://tiny.cc/hfaokz
..
Contact me on – [email protected]
Website : http://ChanuxBro.com
Facebook : http://facebook.com/ChanuxBroPage
Instagram : http://instagram.com/ChanuxBro
Twitter : https://twitter.com/ChanuxBro

Leave a Reply