අභිරහස් ඝාතනයේ හෙළිවන සුලමුල – අපි ඔක්කොම අමාරුවේ වැටෙනවා ඕක හංගපන් – Hiru News

#Hirunews #HiruSinhalaNews #HiruEnglishNews #LKA #Srilanka #TruthAtAllCosts
අභිරහස් ඝාතනයේ හෙළිවන සුලමුල – අපි ඔක්කොම අමාරුවේ වැටෙනවා ඕක හංගපන් – Hiru News
Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal |
ලංකාවේ අංක 01 ප්‍රවෘත්ති පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු
Subscribe to Hiru News: https://bit.ly/3D1lNhm
Watch latest videos: https://bit.ly/3xEaISd

Follow Us On
» Hiru News – Sinhala
FACEBOOK: https://www.facebook.com/hirunews
TWITTER: https://twitter.com/hirunews
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hirunews/

» Hiru News – English
FACEBOOK: https://www.facebook.com/hirunewsenglish
TWITTER: https://twitter.com/HiruNewsEnglish
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hirunewseng/

Leave a Reply