අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2023.10.21 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Disclaimer: This video contains visuals taken from external sources solely for news purposes

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා
#AdaDerana #AdaDerana12PM #TvDerana #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #SriLankaNews

» Subscribe to Ada Derana: https://bit.ly/2UXSHQ2
» Watch the latest from Ada Derana: https://bit.ly/3t1BwcY

අද දෙරණ Threads සමග දැන්ම මෙතැනින් එක්වන්න…
https://www.threads.net/@adaderana_sinhala

» Ada Derana සිංහල
WEB: http://sinhala.adaderana.lk
FACEBOOK: https://www.facebook.com/sinhala.adaderana.lk
TWITTER: https://twitter.com/adaderanasin
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adaderana_sinhala
TIKTOK: https://www.tiktok.com/@adaderanasinhala
THREADS: https://www.threads.net/@adaderana_sinhala

» Ada Derana English
WEB: http://www.adaderana.lk
FACEBOOK: https://www.facebook.com/adaderana
TWITTER: https://twitter.com/adaderana
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adaderana_english
TIKTOK: https://www.tiktok.com/@adaderana
THREADS: https://www.threads.net/@adaderana_english

» Ada Derana தமிழ்
WEB: https://tamil.adaderana.lk
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Deranatamil
TWITTER: https://twitter.com/adaderanatamil
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adaderana_tamil
TIKTOK: https://www.tiktok.com/@adaderana_tamil
THREADS: https://www.threads.net/@adaderana_tamil

» WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va931qHLY6dFGQv5Nk3M
» Telegram Channel: https://t.me/AdaDeranaNews
» Viber Channel: https://bit.ly/3gH7QwB

» News Alerts on your mobile: https://goo.gl/lnsVyc

» Mobile App:
GOOGLE PLAY: https://goo.gl/42v9Jl
APP STORE: https://goo.gl/TV9Yls

#AdaDerana #AdaDerana12PM #TvDerana

Leave a Reply