കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ കാർഡ്| വിതരണം ഈ രീതിയിൽ| Ayushman Bharat Insurance|PMJAY

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധിച്ച്.
Video deals with Central and state government up-to-date announcements.
Indian Government, at all levels, announces Welfare Schemes for a cross section of the society from time to time. These schemes could be either Central, State specific or a joint collaboration between the Centre and the States. In this section, we have attempted to provide you an easy and single point access to information about several welfare schemes of the Government and their various aspects including eligible beneficiaries, types of benefits, scheme details etc.
കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി. Health Insurance. Karunya Arogya Suraksha Padhathi. Ayushman Bharat Health Insurance. Health Insurance Malayalam.
⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕

⚠️ ഈ ചാനലിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള രാഷ്ട്രീയം/ മതം എന്നിവയുടെ അതിപ്രസരം ഇല്ല. ഗവൺമെന്റ് പോളിസികൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവാം. അതിനാൽ പുതിയ വീഡിയോ അപ്‌ഡേഷൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക.
_Thanks, Team Media Companion_

SUBSCRIBE : https://youtube.com/c/MediaCompanionChannel
===================================

#MediaCompanion #healthinsurance #medisep #healthcard @MediaCompanion
================================
👉 Give feedback and opinions through our

💠email:[email protected]

💠Instagram page
https://instagram.com/mediacompanion_?utm_medium=copy_link />
💠Facebook:
https://www.facebook.com/MediaCompanionChannel/

💠Dailyhunt :https://profile.dailyhunt.in/mediacompanion?s=a&ss=pd&uu=0xf9d2d802a96da79e />
💠For business enquiries :
[email protected]

🪀Join WhatsApp group https://chat.whatsapp.com/IxbT5b8yCli85KUzbjnkRf

Leave a Reply